Skrivkurs i år 7 – Cecilias projektplan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               projektplan

Uppdragsgivare Sollentuna kommun                                                                       2009-02-25

Projektledare Cecilia Johansson                                                                                 Sida 1 av 6

Helenelundsskolan

 Projektplan för skrivkurs i år 7

 1. Bakgrund                                                                 

I januari år 2009 fattade Sollentunas barn och ungdomsnämnd beslut om att kommunen ska ha Sveriges bästa skolor. Om resan ska lyckas behöver undervisningen bli så bra att alla elever i Sollentuna lämnar grundskolan som litterata människor.  Då läser de på åtminstone på nivå 18c i Bo Sundblads läsutvecklingsschema och de kan skriva argumenterande, beskrivande och utredande text.

I linje med detta har jag i två tidigare projekt arbetat med elevers läsförståelse.  Det första handlade om elever som hade svårt att klara målen i svenska för år 9 (Johansson, Silvergren,  2008. Slutrapport,  Nationella provet i år 9 som pedagogiskt verktyg i arbetet med ökad måluppfyllelse i svenska,).  Det andra projektet handlade om pojkars läsning och om hur man motiverar pojkar att läsa ungdomsböcker. (Johansson Noack, Kommande rapport 2009). Gemensamt för projekten var insikten att det inte går att frikoppla läsandet från skrivandet. De är två lika viktiga sidor av ett barns språkutveckling.

I Myndigheten för skolutvecklings rapport ”Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet” beskrivs sambandet mellan läsning och skrivning mycket bra. Där påpekas också vikten av att se och ha en förtroendefull relation till varje barn för att lyckas som pedagog. Att stimulera intresset genom kreativa och meningsfulla skrivuppgifter och datoranvändning är andra faktorer som betonas i rapporten. (s 101 f.f.).

År 7 är ett viktigt år i elevernas skrivutveckling.  Min erfarenhet är att de elever som har hängt med ordentligt fram till år 6 behärskar berättande text riktigt bra, men de blir osäkra när de förväntas skriva en beskrivande eller argumenterande text. Detta blir ett problem för vissa elever eftersom de redan i år 8 förväntas kunna skriva längre faktatexter helst med slutsatser och reflektioner. (Elevernas motståndsstrategi är som bekant ett skickligt redigerande av färdiga texter på internet med hjälp av klipp- och klistratangenterna).  

Att lära alla elever hur man skriver olika faktagenrer ställer stora krav på oss pedagoger.  Vi måste själva både behärska och lära ut dessa ganska svåra genrer. Vi måste också kunna följa och stötta varje barns skrivutveckling.  Men lyckas man finns det en enligt min mening en oerhört stor potential att höja elevernas prestationer i olika ämnen.

Projektidé

Min projektidé går ut på att hålla skrivarskola i två klasser i år 7 för att förbereda eleverna och ge dem nödvändiga färdigheter i olika genrer. Kursen är tänkt att hållas i halvklass en timme i veckan under 20 veckor. Halvklassen är ett måste, dels för att vi bara har 16 datorer i skolans datasal och dels för att undervisningen måste individualiseras så att alla barn hänger med. Klasserna med elever som läser svenska som andraspråk deltar också i kursen. Kursen är tänkt att utveckla den praktiska sidan av skrivandet på ett kreativt och meningsfullt sätt.

Att skriva på dator är självklart.  Datorn är snart vårt viktigaste skrivverktyg och alla elever behöver lära sig hur man hanterar tangentbordet och ett vanligt ordbehandlingsprogram. Datorn underlättar den viktiga bearbetningen av texter och den ökar skrivlusten. Det är exempelvis roligt att skriva snygga och korrekta tidningstexter som ser ut som i en ”riktig” tidning ( a.a. s 106).

Workshops och studiebesök som inspiration

För att inspirera och få igång eleverna vill jag också anlita ett par professionella skribenter, t.ex. författare och journalister, för att hålla workshops under läsårets gång.

1.1. Syfte

Alla elever som ingår i projektet ska träna på att skriva i olika genrer som de behöver under sin senare skolgång. De ska tycka att det är roligt och meningsfullt att skriva.

1.2 Effektmål

Alla ska vara tillräckligt goda skribenter för att klara de utmaningar som ställs på den i år 8 och år 9 och därmed ska de nå strävansmålen i högre grad än idag.

Alla lärare i arbetslaget ska engageras och bli medvetna om vikten av att eleverna utvecklar sitt skrivande. Detta är en viktig effekt eftersom elevernas språkutveckling är alla lärares ansvar.

1.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Skrivkursen kommer att kopplas både till den ordinarie litteraturundervisningen i svenska och till andra ämnen där skrivuppgifter förekommer. Det är naturligt att koppla skrivuppgifterna till  faktatexterna i SO och NO.  Men det är minst lika viktigt att engagera hemkunskap och slöjd för att skriva instruktioner. En annan färdighet jag vill utveckla hos eleverna är förmågan att beskriva och analysera bilder, där kommer bildämnet naturligtvis in. Kort sagt kommer hela arbetslaget att engageras på ett eller annat sätt.

2. Projektmål

ŸAlla elever som ingår i projektet ska utveckla sina färdigheter i skrivandets konst genom att träna olika  genrer.

ŸAlla elever ska ha producerat minst fem texter som väl uppfyller både skolverkets och Helenelundsskolans lokala mål i ämnet svenska.

ŸFörbättra elevernas kunskaper om ordbehandlingsprogrammet Word och lära dem hur man skriver på ett tangentbord.

ŸUtveckla metoder i skrivundervisning och engagera fler lärare i andra ämnen än svenskan i arbetet.

ŸUtarbeta en skrivkurs, lämplig för år 7 som alla svensklärare på skolan sedan kan använda.

3. Avgränsningar

För att projektet ska gå att utvärdera och bli hanterligt ingår två av Helenelundsskolans fyra 7:or i projektet, blivande 7B och 7D. 

4. Riskanalys med åtgärder

Skala 1 – 5

Risker                                              Sannolikhet                                 konsekvens                                  Riskvärde

1, Schematekniska problem; Halvklasser ställer högre krav på schemaläggning. Datasalen måste också vara tillgänglig 4 5 4
2. Svårigheter att engagera experter som datalärare och ledare för workshops 3 2 3
3. Svenska som andraspråk kan inte delta i projektet p.g.a. schematekniska svårigheter. 5 2 3
4. Några elevers motivation brister. De tycker att det är svårt, tråkigt och jobbigt 4 4 4

 

Åtgärder:

1. Skolledningen informeras redan när ansökan lämnas in om att schemaläggning med halvklasser i svenska krävs för att projektet ska kunna genomföras. Datasalen bokas så fort projektet har beviljats.

2. Skolans IT-tekniker  kommer att tillfrågas redan nu om han kan ta några lektioner med eleverna nästa läsår. Likaså kan jag börja undersöka möjligheter till att engagera några professionella skribenter i god tid.

3. Undervisningen i svenska som andraspråk sker i mindre grupper vilket betyder att de alltid kan genomföra kursen oberoende av de andra elevernas scheman.  

 4. Centralt för projektet är att alla elever deltar aktivt och att de lyckas förbättra sitt skrivande. Därför sker undervisningen i halvklass. Budgeten omfattar också fem planeringsdagar som är tänkta att användas innan kursen startar. Dels för att lägga upp ett bra kursinnehåll och dels för att jag ska kunna förbereda mig inför den pedagogiska utmaning som projektet utgör. Skrivarkursen kommer d att börja med lätta roliga uppgifter som alla klarar. Till sist kommer föräldrarna att informeras om projektet och uppmanas att stödja sina barn om det behövs.

5. Resurser

5.1. Projektorganisation

Cecilia Johansson kommer att planera projektets aktiviteter. Två klasser delas upp i halvklasser en timme i veckan 20 veckor vardera över läsåret. Lektionerna läggs ut så att de enkelt kan integreras med relevanta ämnesstudie, fr.a. SO som Cecilia också undervisar klasserna i. Cecilia undervisar i halvklasserna tillsammans med Benita Silvergren, lärare i svenska som andraspråk.  Cecilia sköter också projektledning, planerar studiebesök och tillsammans med Benita rapportering. Skolans datalärare kopplas in för att undervisa i Word och tangentbordet

5.2 Projektbudget

10% tjänst för en lärare under läsåret                                         42 000

(Undervisning i halvklass)

Planering av kursupplägg 5 dagar                                                  10 000

Projektledning  3 dagar                                                                     6 000

Arvode, workshops och/eller studiebesök                               10 000

Datalärare, lektioner och ”coachning”                                         5 000

Material och övrigt                                                                              5 000

Rapport                                                                                                    15 000

Summa                                                                                                     93 000 kronor

6. Tids- och aktivitetsplan

Projektet löper under läsåret 2009/2010. De två klasserna deltar en timme i veckan under 20 veckor vardera. Sammanlagt 40 veckor.

7. Projektets arbetsformer

Inför terminsstarten planerar Cecilia kursens upplägg tillsammans med Benita Silvergren, lärare i svenska som andraspråk. Cecilia kopplar också andra lärare till projektet genom att be dem hålla lektioner och dela ut skrivuppgifter i sina respektive ämnen. Klasserna börjar kursen direkt vid terminsstart med c:a fem lektioner i datorkunskap sedan följer 15 veckor utlagda under året,med skrivuppgifter i olika genrer. Minst två aktiviteter, workshops eller studiebesök planeras in för varje klass. Handledning, respons och bedömning sker kontinuerligt under kursens gång.

8. Överlämning av projektslut

Projektet överlämnas genom en rapport där vi följer mallen för slutrapport.

9. Uppföljning av projektmål

Elevernas arbete bedöms av ansvarig lärare på sedvanligt sätt och redovisas i rapporten. Metoder för skrivundervisning och lektionsupplägget redovisas också i rapporten.

1 Response to Skrivkurs i år 7 – Cecilias projektplan

  1. Pingback: Kristina Alexandersons blogg » En skrivportfölj på nätet, vad ger det?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s