Vad har de politiska partierna för miljösatsningar och vad tar de för ställning till de olika energikällorna?

En människa går längs med sandstranden. Här och var ligger tångruskor som vågorna har spolat upp, och en lätt bris bär med sig den salta havsluften. Den nattsvarta himlen pryds av ljusstarka stjärnor. Hon sätter ner sin fot, låter den finkorniga och svala sanden tränga upp mellan tårna, stegen följs åt av varandra. Bakom henne sköljer vågorna över fotavtrycken, som sakta tynar bort. Att deras existens har sköljts bort innebär dock inte att de inte har gjort påverkan – kornens struktur ser annorlunda ut från vad de gjorde innan människan satte sin fot där. Liksom vågen sköljer över fotspåren, sköljer tiden över våra handlingar, bakar in dem i historien. Vad som hände i ”då” ger dock konsekvenser för nu – därför bör vi vara aktsamma med hur vi väljer att agera och handla. Just av den orsaken har jag valt att engagera mig inom miljöfrågan – som i vår tid är så viktig och aktuell att den genomsyrar hela politiken, alltid måste tas upp och övervägas innan nya beslut kan fattas.

Vad gör just miljöfrågan så viktig?

Allt liv styrs av påverkan. Tankar grundar sig på andras, det frågas hejvilt om råd från vår omgivning angående beslut vi ska ta, och vi lever efter de förutsättningar vår uppväxt har givit oss. Genom påverkan ledde evolutionen oss till det vi är idag, och lika villkor gällde för övriga arter. Vi är studsbollar i ett rum med alla möjliga färdriktningar – vi studsar mot varandra och knuffas iväg åt olika håll, lika från starten men sedan för att forma våra egna åsikter och synpunkter, våra egna livshistorier; fall och succéer. Och vad grundar sig påverkan i sin tur på? Jo – miljön. Vilket är orsaken, skulle jag vilja påstå, till att denna fråga är så oerhört viktig. Den är grundstommen till alla andra frågor. Vi är beroende av den, kan inte gå någonstans utan att den knackar oss på ryggen. Nu inte bara knackar den – utan tar i med kraftiga bultande slag, det dröjer inte länge förrän den slår in dörren för oss!

I dagens samhälle är vi alla medvetna om riskerna som vi i vår vardag löper, och gör mer eller mindre för att lindra utfallen av dessa. Det är inte solklart att människan faktiskt är den största orsaken till den globala uppvärmningen – men majoriteten av forskare tolkar det så. Oavsett vilket, så kan nog ingen neka till att de flesta svenskar lever ett liv i överflödig konsumtion och bidrar till mer utsläpp än vad som faktiskt behövs; något måste göras.

I Sverige låter vi särskilda partier representera vår egen röst, och i och med att så många i dagens samhälle finner miljöfrågan som den viktigaste, är detta något som givetvis engagerar de politiska partierna. Låt oss därför se vad de har att säga.

 Vad har de politiska partierna för miljösatsningar?

Partierna verkar vara ganska enade om vad som bör satsas på inom miljön. Förbättringar av kollektivtrafiken tycks exempelvis stå högt på listan. Det låter positivt och likväl logiskt; tågen går numer på förnybar el och många människor kan transporteras samtidigt.

Miljöpartiet är givetvis det mest signifikanta partiet för detta ämne och likaså ett av det mest radikalt inställda till miljöfrågan – här krävs utveckling och rörelse framåt, samhället måste moderniseras!  Här satsas stort på kollektivtrafiken – järnvägen ska utökas och bussar bli fler, Stockholms län ska få en enhetstaxa som gäller oavsett om man färdas med SL eller tar Waxholmsbåten, åldern för ungdomsrabatt ska höjas med två år. Bort med kärnkraften och in med vindkraft, vågkraft och sol! Vi ska titta närmare på dessa energikällor längre ner.

Vänsterpartiet vill liksom miljöpartiet avskaffa kärnkraften, oljan, kolen, och fossila bränslen i allmänhet. Istället vill de bygga ut vindkraften. De har också satt upp som mål att minska utsläppen i Sverige och EU med minst 35 procent inom de närmaste tio åren, och likaså minska på utsläppen utomlands, med satsningar på Sveriges Internationella klimatinvesteringsprogram. Detta innebär att den svenska staten i samarbete med statliga myndigheter i andra länder lägger tid och pengar på olika miljöprojekt som minskar på utsläppen av växthusgaser. Klimattullar ska också införas, gentemot rika länder som inte engagerar sig ”tillräckligt” angående frågan. 

Socialdemokraterna står för en hållbar politik, vilket givetvis inkluderar miljöfrågan. De vill utveckla en stark position inom förnyelsebar energi, forskning och byggandet av klimatsmarta bostäder. Här satsas också på järnväg och kollektiv trafik, och det ska underlättas för tunga fordon att köra miljövänligt. Under 2011 vill de höja koldioxidskatten med 10 öre och införskaffa ett ”klimatavdrag” för de hushåll som är villiga att satsa stort på att sänka hemmets energiförbrukning.

 Centerpartiet har tillsammans med alliansen exempelvis investerat en miljard i att förbättra havsmiljön i Östersjön. De vill bl.a. förstärka det internationella samarbetet, och ställa tydligare miljökrav. För att nå klimatmålen vill de höja koldioxidskatten precis som ovan. Centerpartiet vill satsa på både vattenkraft och kärnkraft, och även öka produktionen av biogas. De medger att kärnkraften inte är ett bra alternativ på lång sikt, men vill forska vidare för att nå bättre lösningar, och sakta fasa ut denna energikälla.

Folkpartiet strävar efter målet att minska på utsläppen med 40 procent innan 2020, och vill införskaffa en internationell miljödomstol. Arktis unika miljö ska också skyddas genom att bli ett marint reservat. Även Folkpartiet är för kärnkraft, och står sig positivt inställda till kärnkraftsforskning. Detta för att vi behöver ett effektivt sätt att producera energi på, och kärnkraftens utsläpp är rätt så små.

Moderaterna vill att koldioxidutsläppen ska ha halverats innan 2015. Detta genom bl.a. att bygga ut kollektivtrafiken, öka mängden miljöbilar, och effektivisera energin som förbrukas i hushållen.

Kristdemokraterna vill att koldioxidutsläppen ska ha minskat med 30 procent till och med 2020.  Detta mål ska främst uppnås genom att snåla på de fossila bränslena och satsa mer på de förnybara energikällorna. De vill förstora Östersjöfrågan, och bland annat förbjuda oljeborrningen och DNA-märka all olja som transporteras, för att den lättare ska kunna spåras.

Inställningarna till de olika energikällorna

Den mest avgörande frågan inom ämnet måste vara hur vi väljer att förbruka och ta vara på vår energi. Därför ser jag det som nödvändigt att gå igenom energikällorna och ge dem extra plats:

Bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft hör till de förnybara energikällorna. Dessa resurser kan alltså aldrig ta slut, och gör ingen större åverkan på miljön. Helst vill man ju kunna utvinna all den energi vi förbrukar genom dessa – men det är för stunden inte särskilt lovande; vi förbrukar mer än vad de förnybara energikällorna kan utvinna. Miljöpartiet står sig dock fast vid att de förnybara energikällorna tillsammans kan ersätta kärnkraften – de vill gå raka vägen till en bättre miljö. Frågan är om genvägar inte riskerar att bli senvägar?

Vänsterpartiet vill satsa på att bygga ut vindkraften. De kraftiga propellerbladen riskerar dock att störa ekosystemet, och bullrar en hel del. Det har också påpekats att landskapsscenerierna skulle störas av dessa. Att kunna utvinna en större mängd energi från vindkraften är än så länge inte helt hållbart.

Ändliga energikällor:

Kärnkraftverk är liksom vattenkraften en mycket effektiv energikälla, det går att framställa stora mängder energi från en liten mängd bränsle. Uranet som ingår är dock inte en ihållande resurs, och så har vi ju det radioaktiva avfallet.

Moderaterna och Folkpartiet vill fortsätta utveckla kärnkraftverken. Argument: Om kärnkraften måste utgå ser de ingen annan utväg än att tvingas till ökning av de fossila bränslena, vilka släpper ut stora mängder koldioxid. De tror inte på att de förnybara energikällorna ensamma kan ersatta den stora mängd energi som kärnkraften utvinner, och ser det därför som det bästa och mest realistiska alternativet att forska vidare på kärnkraften.   

Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att kärnkraftverken bör avvecklas inom sinom tid. Detta bör ske först när de förnybara energikällorna helt kan ersätta kärnkraftens produktion. För även om kärnkraftverken kan verka som miljövänliga alternativ, så kräver uranbrytningen olja och medför också en hälsorisk.

Miljöpartiet vill avskaffa sig kärnkraften snarast. De tror på att den ena halvan av energin från kärnkraftverken kan ersättas med elvärme och den andra av vindkraft och biobränslen.

Kol och olja: Transporteras med lätthet och utvinns effektivt. Koldioxid och farliga utsläpp bildas dock vid förbränningen, och resurserna är ändliga. Alla partier tycks vara enade om att förbrukningen av dessa måste minska, till vilken grad varierar dock.

Sammanfattning:

 Det kan bekräftas att alla partier är miljömedvetna. Kanske kan det tyckas så att Miljöpartiet är det parti som miljöaktivisterna bör satsa på. Inget ond om dem, men frågan kvarstår dock: Är Miljöpartiet möjligen inte lite för radikalt inställda? Tycks de inte blunda för att våra förnyelsebara energikällor ännu inte är redo att ersätta den stora mängd energi som kärnkraften tillför?

Jag står barnsligt naiv och uppmuntrande till utveckling och rörelse. ”Om människan vore realist hade vi inte tagit oss så långt i samhället som vi faktiskt har idag”, är ord jag gärna använder mig av. Det gäller att välja den ”rätta” vägen. I krislägen gäller det likväl att handla snabbt. Vi befinner oss i ett krisläge. För att landa tryggt med båda fötterna på marken krävs att fallskärmen är utlöst. För att utlösa en fallskärm krävs förberedelser. Inget är svart på vitt. Där finns flera vägar och flera möjliga alternativ, och för att få ett så vidgat perspektiv som möjligt kan man alltid välja att beträda dem alla.

Efter vad jag har lärt mig genom detta skrivande, anser jag att det finns värde i att i nuläget forska vidare på kärnkraften, risker finns och resursen är ändlig. Det är dock ändå en stor och effektiv energikälla, med relativt lite utsläpp. Är det då inte bättre att utveckla ett alternativ som det kan finnas värde i framför att ta bort det? Det stryker ju inte för den delen satsningen på de förnybara energikällorna.

I framtiden hägrar hoppet ändå naturligtvis om en energiförsörjning som enbart går ut på förnyelsebara energikällor, med så lite påverkan av natur och ekosystem som möjligt. Solpaneler är något jag tror stort på för framtiden – och som jag sade i början av inlägget, nuet grundar sig på det förflutna. Framtidens människor lever i samhället som vi i ”då”, har utvecklat. Vi får för det inte glömma att vi ännu är kvar i nu. Vi lever. Vi kan utveckla och förändra.

Låt mig avsluta med en liten metafor: Livet är som i fotboll. Ibland krävs en passning hemåt för effektivast anfall.

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Vad har de politiska partierna för miljösatsningar och vad tar de för ställning till de olika energikällorna?

  1. Malin says:

    En bra ,kanske något lång, men intressant text och en bra valfråga.:D

    • Carin says:

      visst var den lång , men jättebra ! du visar verkligen att du vet vad du pratar (skriver) om , genom att förklara , göra jämförelser och dra slutsatser . hur bra som helst !

  2. Du är alltså en optimist vad beträffar männiksans framtid här på jorden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s